Fundacja Zdrowia Publicznego została powołana w roku 1991 mocą uchwał Senatów Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Akademii Medycznej w Krakowie.

 
Prezesem Zarządu Fundacji Zdrowia Publicznego, uprawnionym do jej reprezentowania, jest dr Marcin Mikos.
 
Nadzór nad działalnością Fundacji Zdrowia Publicznego sprawuje Rada Fundacji Zdrowia Publicznego, powoływana przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
 
 
Członkowie Rady Fundacji Zdrowia Publicznego:
 
Prof. dr hab. Piotr Jankowski - Przewodniczący Rady FZP
 
Prof. dr hab. Antoni Czupryna
 
Prof. dr hab. Bartłomiej Loster
 
Prof. dr hab. Andrzej Pilc
 
Dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ
 
Prof. dr hab. Włodzimierz Włodarczyk
 

 
 
 
 
STATUT FUNDACJI ZDROWIA PUBLICZNEGO W KRAKOWIE
 
 

STATUT

Fundacji Zdrowia Publicznego w Krakowie

 

 

 

§ 1. Przepisy ogólne

 

 1. Fundacja Zdrowia Publicznego, zwana w dalszym ciągu niniejszego statutu Fundacją, ma siedzibę w Krakowie.

 2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej oraz poza jej granicami.

 3. Fundacja ustanowiona została na czas nieograniczony przez Akademię Medyczną im. Mikołaja Kopernika w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński jako Fundatorów.

 4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

 

§ 2. Cel i formy działania Fundacji

 

 1. Celem Fundacji jest działalność na rzecz zdrowia publicznego.

 

Cele realizowane są poprzez:

  • działalność promocyjną i edukacyjną na rzecz zdrowia publicznego w kraju i za granicą;

  • udzielanie pomocy Instytutowi Zdrowia Publicznego, Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zwanym w dalszym ciągu niniejszego statutu Instytutem oraz innym jednostkom Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innym jednostkom naukowym;

  • finansowanie badań naukowych;

  • tworzenie funduszy stypendialnych dla studentów i pracowników naukowych;

  • współpracę z ośrodkami naukowymi, organizacjami rządowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi instytucjami i podmiotami;

  • działalność promocyjną na rzecz Instytutu, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych jednostek naukowych w kraju i za granicą;

  • działalność poligraficzną, wydawniczą i inną gospodarczą wspomagającą realizację celu istnienia Fundacji;

  • działalność charytatywną;

  • prowadzenie projektów i grantów w dziedzinie zdrowia publicznego;

  • prowadzenie działalności edukacyjnej;

  • Wolontariat.

 

   2. Cel ustalony w ust. 1. realizowany jest w zakresie i formach stosownych do możliwości Fundacji.

 

 

 

§ 3. Majątek Fundacji

 

 1. Majątek Fundacji stanowi:

  1. fundusz założycielski utworzony przez Fundatorów;

  2. wszelkie przysporzenia majątkowe, (np.: spadki, zapisy, darowizny, dotacje, subwencje) poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne podmioty fizyczne i prawne;

  3. dochody z działalności gospodarczej Fundacji;

  4. wpływy ze zbiórek organizowanych przez Fundację;

  5. odsetki kapitałowe;

  6. inne wpływy i dochody.
    

 2. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł, o których mowa w ust. 1 kpt. a i b, dokonuje się przy uwzględnieniu zastrzeżeń i życzeń ofiarodawców co do przeznaczenia środków przekazanych Fundacji. W tym celu mogą być tworzone w majątku Fundacji odrębne fundusze.

 

 

§ 4. Działalność gospodarcza Fundacji

 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie określonym w załączniku do niniejszego statutu.

 

2. Wielkość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą Fundacji określa Zarząd Fundacji.

 

3. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

4. Zarząd Fundacji każdorazowo określa formy prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 i w tym celu Zarząd Fundacji może w szczególności tworzyć i likwidować wyspecjalizowane wewnętrzne jednostki organizacyjne Fundacji (m.in. oddziały, grupy problemowe, zespoły zadaniowe, biura, zakłady produkcyjne).

 

 

§ 5. Organy Fundacji

 

1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji;

b) Zarząd Fundacji.

2. Rada Fundacji może powołać ponadto Komisję Rewizyjną Fundacji.

3. Uchwały kolegialnych organów Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków danego organu uprawnionych do głosowania.

4. Nie można być jednocześnie członkiem więcej niż jednego organu Fundacji.

 

§ 6. Rada Fundacji

 

 1. W skład Rady Fundacji wchodzi z urzędu sześć (6) osób, w tym:

 1. czterej przedstawiciele powoływani i odwoływani przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego;

 2. dwaj przedstawiciele Instytutu powoływani i odwoływani przez Radę Instytutu.

 1. Rada Fundacji może powołać do swojego składu, na okres trzech (3) lat dodatkowo nie więcej niż sześć (6) osób, działających na rzecz zdrowia publicznego.

 2. Kadencja Rady Fundacji trwa trzy (3) lata, z tym że kadencja pierwszej Rady trwa do 31 grudnia 1994 r.

 3. Rada Fundacji dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady Fundacji spośród osób, o których mowa w ust.1 i 2.

 4. Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje posiedzenia Rady z urzędu lub na żądanie Zarządu Fundacji.

 5. Rada Fundacji jest uprawniona do:

 1. określania zasad swojego działania, w tym także zakresu i sposobu korzystania przez Fundację z pomocy doradców, ekspertów i komisji;

 2. uzupełniania swego składu w trybie określonym w ust. 2;

 3. powoływania Komisji Rewizyjnej Fundacji, jak też jej odwoływania oraz ewentualnego ustalenia wynagrodzenia członków Komisji Rewizyjnej Fundacji;

 4. powoływania członków Zarządu Fundacji w liczbie od 1 do 3 osób, w tym Prezesa Fundacji i Wiceprezesów na czas nieokreślony oraz ich każdorazowego odwoływania oraz ustalania wynagrodzenia członków Zarządu;

 5. ustalania planów, działania Fundacji, na podstawie projektów przedstawianych przez Zarząd Fundacji;

 6. zatwierdzania regulaminów Fundacji i udzielania absolutorium Zarządowi Fundacji;

 7. kontroli całej działalności Fundacji, a jeżeli Rada Fundacji powołała Komisję Rewizyjną Fundacji - dokonywania corocznej oceny pracy Zarządu. Fundacji;

 8. decydowania o udziale Fundacji w spółkach handlowych lub cywilnych;

 9. uchylania uchwał Zarządu Fundacji naruszających prawo lub rażąco sprzecznych z interesem Fundacji;

 10. podejmowania uchwał w przedmiocie podziału zysku z działalności gospodarczej Fundacji.

   7. Uchwały Rady Fundacji w sprawach mogących mieć wpływ na majątek Fundacji, wymagają wysłuchania opinii Zarządu Fundacji.

   8. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w     roku. Posiedzenia mogą odbywać się przy wykorzystaniu          środków   porozumiewania się na odległość.

   9. Osoba fizyczna, której darowizna na rzecz Fundacji o wartości nie mniejszej niż 50.000 złotych została przyjęta przez Radę                  Fundacji, staje się dożywotnim Członkiem Honorowym Rady Fundacji i ma prawo udziału w obradach Rady Fundacji osobiście lub za      pośrednictwem swojego pełnomocnika. Członkowi Honorowemu Rady Fundacji przysługuje przy podejmowaniu uchwał przez Radę        Fundacji głos doradczy, chyba że został powołany na członka Rady Fundacji w trybie § 6 niniejszego statutu.

  10. Rada Fundacji może przyznać godność Członka Honorowego Rady Fundacji również innym osobom lub instytucjom, które                  znacząco przyczyniły się do powiększenia masy majątku Fundacji.

  11. Rada Fundacji ma prawo także podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, w trybie obiegowym. Dla swojej ważności                      uchwała  taka musi być podjęta jednogłośnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.

  12. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania          się na odległość.

 

 

 

§ 7. Zarząd Fundacji

 

 1. 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd Fundacji jest właściwy we wszystkich sprawach Fundacji nie zastrzeżonych na rzecz innych organów Fundacji.

 2.  

 3. 2. Prezes Fundacji kieruje pracami Zarządu i jest odpowiedzialny za realizację celu Fundacji.

 4.  

 5. 3. Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Rady Fundacji z głosem doradczym na zaproszenie Przewodniczącego Rady.

 6.  

 7. 4. Zarząd Fundacji może ustanawiać pełnomocników Fundacji i określać zakres ich umocowania. Pełnomocnik może być upoważniony przez Zarząd Fundacji do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym także w zakresie przekraczającym zwykły zarząd (w rozumieniu Kodeksu cywilnego), o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej.

 8.  

 9. 5. Prezes Fundacji jest uprawniony z mocy niniejszego Statutu do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w tym także w zakresie przekraczającym zwykły zarząd w rozumieniu kodeksu cywilnego, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej.

 10.  

 11. 6. Do obowiązków Zarządu należy również sporządzanie planów działania i regulaminów, sporządzanie sprawozdań i informowanie Rady Fundacji o podejmowanych przedsięwzięciach.

 

 

§ 8. Komisja Rewizyjna Fundacji

 

 1. 1. Postanowienia- niniejszego § 8 stosuje się w przypadku, gdy Rada Fundacji powoła Komisję Rewizyjną Fundacji.

 2.  

 3. 2. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do:

 4.  

 5. 3. Komisja Rewizyjna Fundacji składa się z trzech (3) członków wybranych na okres trzech lat przez Radę-Fundacji.

 6.  

 7. 4. Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego na swym pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.

  1.  

     a) Kontrolowania Zarządu Fundacji, pełnomocników Fundacji oraz

     pracowników i jednostek organizacyjnych Fundacji,

     b) Kontrolowania stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji,

     c) Przedkładania Radzie Fundacji stosownych wniosków.

 

     5. Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy biegłych i ekspertów, których wynagrodzenie określa                 Rada Fundacji.

 

     6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału w obradach Rady Fundacji z głosem doradczym.

 

 

§ 9. Likwidacja Fundacji

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie:

  a) osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona,

  b) wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje zebranie likwidacyjne, składające się z członków Rady Fundacji, Komisji Rewizyjnej (jeżeli została uprzednio powołana) i Zarządu Fundacji.

 2. Zebranie likwidacyjne zwołuje Zarząd Fundacji.

 3. Zebranie likwidacyjne wybiera przewodniczącego obrad ze swego grona.

 4. Uchwała o likwidacji Fundacji zapada większością trzech czwartych głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do udziału w zebraniu likwidacyjnym.

 5. Likwidatorem Fundacji jest ostatni Prezes Fundacji, chyba że zebranie likwidacyjne wybrało innego likwidatora (likwidatorów). Wynagrodzenie likwidatora określa zebranie likwidacyjne. Wynagrodzenie to i inne koszty likwidacji obciążają majątek Fundacji.

 6. Likwidator podejmuje czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji.

 7. W granicach czynności wymienionych w ust. 7 likwidator ma prawo do reprezentowania Fundacji.

 8. Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu rachunków podlega całkowitej sprzedaży, a uzyskane środki, po pokryciu kosztów likwidacji, są przekazane na cele statutowe organizacji wskazanych w uchwale o likwidacji o tożsamym z Fundacją profilu działalności.

 9. Po ukończeniu likwidacji Fundacji likwidator przedstawia sprawozdanie likwidacyjne Senatowi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uchwała Senatu o przyjęciu sprawozdania likwidacyjnego stanowi podstawę do złożenia przez likwidatora wniosku o wykreślenie Fundacji z rejestru fundacji.

 10. Księgi i dokumenty pozostałe po zakończeniu działalności Fundacji zostaną złożone w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

 

§ 10. Zmiana statutu

 

 1. Rada Fundacji może zmienić statut Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji lub z własnej inicjatywy. Uchwała w tej sprawie wymaga większości dwóch trzecich głosów członków Rady Fundacji, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania.

 

 
 
 
 
 
 

 

kontakt

główna

O NAS

nasz sklep

działania